Kişisel verilerin işlenmesini ve aktarılması

 

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Çerçevesinde

İstanbul Akvaryum Turizm Ticaret Limited Şirketi

Müşteri Verilerinin İşlenmesine İlişkin

Açık Rıza Metni

 

İşbu Açık Rıza Metni’ni imzalayarak, aşağıda belirtilen kategorilere ilişkin kişisel verilerimin*  ‘İstanbul Akvaryum Turizm Ticaret Limited Şirketi’ (“İstanbul Akvaryum”) veya yetkilendirdiği üçüncü şahıslar tarafından gizlilik politikalarına uygun olarak öneri ve şikayetlerimin işleme alınması amacıyla işlenmesi ve yine bu amaçla İstanbul Akvaryum’un hizmet sağlayıcılarına aktarılması hususunda açık ve kesin olarak onay veriyorum.

Yukarıdaki hususlara ek olarak, Kanun kapsamında şahsımın aşağıda sayılı haklarımın bulunduğunu bildiğimi beyan ederim:

 • Kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Yapılan işlemlerin, kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramam hâlinde zararımın giderilmesini talep etme.

Bu haklardan birini kullanmak istediğimde, 6698 sayılı Kanun hakkında ya da kişisel verilerimin işlenmesi hususunda herhangi bir sorum olduğu takdirde İstanbul Akvaryum ile irtibata geçebilirim.

İşbu Açık Rıza Beyanı kapsamında “kişisel veri”* kavramı aşağıdaki bilgileri kapsamaktadır:

 1. Ad, soyad,
 2. E-posta adresi,

 

 

Adı-Soyadı     : 

İmza               :

Yukarıdaki yazıyı okudum ve anladım.

Kişisel verileriniz, şirketimiz veya şirketimiz adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; sözlü, yazılı ve elektronik kanallar aracılığı ile açık rızanız ile toplanmaktadır. Bu bilgiler, İstanbul Akvaryum ile aranızdaki sözleşmesel ilişki çerçevesinde İstanbul Akvaryum ve şahsınızın menfaatlerinin korunmasına yönelik olarak öneri ve şikayetlerinizin tarafımıza ulaştırılması ve işleme alınması, İstanbul Akvaryum’un meşru işletmesel ve ticari menfaatleri, tarafınıza daha iyi hizmet sunulabilmesi gayesi ile edinilir. 

Kişisel verileriniz, Kanunda açıkça belirtilmedikçe, verinin saklanması için geçerli sebebin varlığının devam etmesi haline kadar saklanacaktır. Kişisel verinin korunmasına ve işlenmesine artık gerek kalmaması durumunda, o veri silinecek veya anonim hale getirilecektir.

İstanbul Akvaryum Turizm Ticaret Limited Şirketi

           Adına